Rache in der Kneipe-Fall

Qerimi/Welters, famos 06/2023

famos-06-2023-2

BGH, Beschluss vom 15. März 2022 – 2 StR 302/21

§§ 227 Abs. 1, 27 Abs. 1 StGB 

PDF herunterladen

„Ich will ins Gefängnis!“-Fall

Breunig/Eikam, famos 01/2023

famos-01_23-Endversion-2

BGH, Beschluss vom 11. Januar 2022 – 6 StR 431/21

§ 24 StGB

PDF herunterladen

Bestimmt-verfassungsgemäß-Fall

Reitberger/Weipert, famos 11/2022

famos-11_22-Endversion

BVerfG, Beschluss vom 09. Februar 2022 – 2 BvL 1/20

Art. 103 Abs. 2 GG; § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB

PDF herunterladen

Insulinspritzen-Fall

Albrecht/Bartunek, famos 10/2022

famos-10_22-Endversion

BGH, Beschluss vom 28. Juni 2022 – 6 StR 68/21

§§ 216, 13 StGB; Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG

PDF herunterladen